Operatorer

  Sammenligning

  Operatorer for sammenligning i C og C++ fungerer stort sett som overalt ellers, med et par viktige unntak. Den mest spesielle er «er lik»-operatoren:

  Hvis vi skriver if (teller=10) , vil variabelen «teller» settes til verdien 10, i stedet for å sammenlignes med 10. Dette kan være en vanskelig logisk feil å finne i et program, i og med at det er gyldig kode og du får dermed ingen feilmelding.

  Vi må skrive if (teller == 10) for å få ønsket resultat, altså dobbel =

  Den andre spesielle er «forskjellig fra»-operatoren, som skrives !=

  Utropstegnet betyr her (som ellers) ikke eller not.

  Ellers er det ikke noe spesielt med de andre operatorene:

  >   større enn
  >=  større enn eller lik
  <   mindre enn
  <=  mindre enn eller lik

  Aritmetikk

  Pluss, minus, ganger og deling (+ - * / ) fungerer som forventet.

  Ved deling av integer-verdier vil alt bak komma forsvinne.

  I tillegg har vi modulus-operatoren: %  Denne vil gi resten av en divisjon som svar. For eksempel vil 5%2 gi svaret 1 som er resten, når vi deler 5 på 2.

  C har også 2 spesielle operatorer for å øke en verdi med 1 eller redusere en verdi med 1: ++ og --

  Disse brukes ofte for å oppdatere tellere, for eksempel i en loop:

  teller++;   og    teller+=1; er det samme som teller=teller+1;

  Tilsvarende er:

  teller--;  og  teller-=1; det samme som teller=teller-1;

   

  Logiske operatorer

  Vi har 3 logiske operatorer:

  &&  - logisk OG  (AND)

  ||  - logisk ELLER (OR)

  !   - IKKE  (NOT)

  Eksempel:

  if (teller>0 && teller<20) { gjør noe }

  if (teller<0 || teller>20) { gjør noe annet }

  if (!teller) { gjør noe hvis teller er nøyaktig null }

  - Merk!  Bare 0 er usann. -1, 0.00001 eller 123 er for eksempel også «sant» her…

  Binære operatorer

  Når vi arbeider med mikrokontroller har vi ofte bruk for binære operatorer.

  I motsetning til de logiske operatorene && og || brukes disse bit for bit.

  Operatorene er:

  &    bitvis OG (AND)
  |  bitvis ELLER (OR)
  ^    bitvis Eksklusiv ELLER (XOR)
  ~  invertering (NOT)
  <<   skift venstre (shift left)
  >>  skift høyre (shift right)
  Vi skal se på eksempler på hver av disse.

  Bitvis OG: &

  Vi har 2 verdier: A = 60; og B = 13; i binær for vil tallene være slik:

  A = 0011 1100

  B = 0000 1101

  A&B; vil da bli:

  0000 1100

  Bitvis ELLER: |

  Vi har 2 verdier: A = 60; og B = 13; i binær for vil tallene være slik:

  A = 0011 1100

  B = 0000 1101

  A|B vil da bli:

  0011 1101

  Bitvis XOR: ^

  Vi har 2 verdier: A = 60; og B = 13; i binær for vil tallene være slik:

  A = 0011 1100

  B = 0000 1101

  A^B vil da bli:

  0011 0001

  Bitvis NOT: ~

  Vi har 2 verdier: A = 60; og B = 13; i binær for vil tallene være slik:

  A = 0011 1100

  B = 0000 1101

  ~A vil da bli:

  1100 0011

  ~B vil bli:

  1111 0010

  Shift left: <<

  Vi har 2 verdier: A = 60; og B = 13; i binær for vil tallene være slik:

  A = 0011 1100

  B = 0000 1101

  A<<2 vil da bli:

  1111 0000  (Shift left 2 ganger)

  B<<3 vil bli:

  0110 1000  (Shift left 3 ganger)

  Shift right: >>

  Vi har 2 verdier: A = 60; og B = 13; i binær for vil tallene være slik:

  A = 0011 1100

  B = 0000 1101

  A>>2 vil da bli:

  00001111  (Shift right 2 ganger)

  B>>3 vil bli:

  0000 0001  (Shift right 3 ganger)

   

  Oppgaver:

  Oppgave 1:
  Opprett 3 heltalls-variabler, tall1, tall2 og svar. Bruk disse til å teste ut aritmetikk-operatorene vi har gått gjennom. Skriv ut svarene til Serial Monitor. Litt mer jobb, men du kan gjerne skrive ut selve regnestykkene også.

  Oppgave 2:
  Opprett en variabel tall, som du i utgangspunktet setter til 16. Test ut hva som skjer når du bruker Shift left << og Shift right >> på dette tallet. Hvilken matematikk-operasjon tilsvarer hhv. Shift left og Shift right?

   

   

  Neste artikkel -->

  Søk på siden

  © Lilleholt.no 2020
  Free Joomla! templates by Engine Templates